Venlafaxine Teva Comp Verlengde Afgifte 30x225mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

 • Episode van depressie in engere zin

De aanbevolen startdosering voor venlafaxine tabletten met verlengde afgifte bedraagt 75 mg eenmaaldaags. Patiënten die niet reageren op de startdosis van 75 mg/dag kunnen gebaat zijn bij eendosisverhoging tot maximaal 375 mg/dag. Dosisverhogingen kunnen plaatsvinden met intervallen van tweeweken of meer. Indien klinisch gerechtvaardigd wegens de ernst van de symptomen, kunnendosisverhogingen met kortere intervallen plaatsvinden; echter het interval mag niet minder dan 4 dagen zijn.

Vanwege het risico op dosisgerelateerde bijwerkingen dient de dosis alleen verhoogd te worden naklinische evaluatie (zie rubriek 4.4) De laagste effectieve dosis dient te worden gehandhaafd.

Patiënten dienen gedurende een adequate periode behandeld te worden, gewoonlijk enkele maanden oflanger. De behandeling dient van geval tot geval regelmatig opnieuw beoordeeld te worden. Langdurigebehandeling kan ook geschikt zijn voor de preventie van het opnieuw optreden van episodes van depressiein engere zin. In de meeste gevallen is de aanbevolen dosis voor de preventie van het opnieuw optredenvan depressie in engere zin gelijk aan de dosis die gedurende de episode gebruikt werd.

Na remissie dient antidepressieve medicatie nog minstens 6 maanden te worden gehandhaafd.

 • Gegeneraliseerde angststoornis

De aanbevolen startdosis voor venlafaxine tabletten met verlengde afgifte bedraagt 75 mg eenmaal daags.Patiënten die niet reageren op de startdosis van 75 mg/dag kunnen gebaat zijn bij een dosisverhoging totmaximaal 225 mg/dag. Dosisverhogingen kunnen plaatsvinden met intervallen van twee weken of meer.Vanwege het risico op dosisgerelateerde bijwerkingen dient de dosis alleen verhoogd te worden naklinische evaluatie. De laagste effectieve dosis dient te worden gehandhaafd.

Patiënten dienen gedurende een adequate periode behandeld te worden, gewoonlijk enkele maanden oflanger. De behandeling dient van geval tot geval regelmatig opnieuw beoordeeld te worden.

 • Sociale angststoornis

De aanbevolen dosis voor venlafaxine tabletten met verlengde afgifte bedraagt 75 mg eenmaal daags. Hetis niet aangetoond dat hogere doses van toegevoegde waarde zijn.

Echter, bij individuele patiënten die geen respons vertonen op de initiële dosis van 75 mg/dag, kunnendosisverhogingen tot maximaal 225 mg/dag overwogen worden. Dosisverhogingen kunnen plaatsvindenmet intervallen van twee weken of meer.

Vanwege het risico op dosisgerelateerde bijwerkingen dient de dosis alleen verhoogd te worden naklinische evaluatie. De laagste effectieve dosis dient te worden gehandhaafd.

Patiënten dienen gedurende een adequate periode behandeld te worden, gewoonlijk enkele maanden oflanger. De behandeling dient van geval tot geval regelmatig opnieuw beoordeeld te worden.

 • Paniekstoornis

Het wordt aanbevolen een dosis van 37,5 mg/dag venlafaxine tabletten met verlengde afgifte te gebruikengedurende 7 dagen. Daarna dient de dosis te worden verhoogd tot 75 mg/dag. Patiënten die niet reagerenop de dosis van 75 mg/dag kunnen gebaat zijn bij een dosisverhoging tot een maximum dosis van 225mg/dag. Dosisverhogingen kunnen plaatsvinden met intervallen van 2 weken of meer.

Vanwege het risico op dosisgerelateerde bijwerkingen dient de dosis alleen verhoogd te worden naklinische evaluatie (zie rubriek 4.4). De laagste effectieve dosis dient te worden gehandhaafd.

Patiënten dienen gedurende een adequate periode behandeld te worden, gewoonlijk enkele maanden oflanger. De behandeling dient van geval tot geval regelmatig opnieuw beoordeeld te worden.

Oudere patiënten

Er wordt geen speciale venlafaxine-dosisaanpassing noodzakelijk geacht gebaseerd op alleen de leeftijdvan de patiënt. Echter, er dient voorzichtigheid in acht te worden genomen bij de behandeling van ouderen(bijvoorbeeld vanwege mogelijke nierinsufficiëntie, de mogelijkheid van veranderingen in deneurotransmittergevoeligheid en affiniteit die met het ouder worden optreden). De laagst werkzame dosisdient altijd gebruikt te worden en patiënten dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden als dosisverhogingvereist is.

Pediatrische patiënten

Het gebruik van venlafaxine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten.

Gecontroleerde klinische studies met kinderen en adolescenten met depressie in engere zin hebben geenwerkzaamheid kunnen aantonen en ondersteunen het gebruik van venlafaxine bij deze patiënten niet.

De werkzaamheid en veiligheid van venlafaxine voor andere indicaties bij kinderen en adolescenten jongerdan 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Patiënten met leverinsufficiëntie

Bij patiënten met milde tot matige leverinsufficiëntie dient over het algemeen een dosisverlaging van 50%overwogen te worden. Echter, vanwege inter-individuele variabiliteit in de klaring van deze patiënten, kanindividualisering van de dosering gewenst zijn.

Er zijn beperkte gegevens van patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. Voorzichtigheid moet wordenbetracht en een dosisvermindering van meer dan 50% dient in overweging genomen te worden. Hetpotentiële voordeel dient te worden afgewogen tegen het risico van de behandeling voor patiënten meternstige leverinsufficiëntie.

Patiënten met nierinsufficiëntie

Hoewel dosisaanpassing niet noodzakelijk is voor patiënten met een glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)van 30-70 ml/minuut wordt voorzichtigheid geadviseerd. Bij hemodialysepatiënten en patiënten met ernstigenierinsufficiëntie (GFR < 30 ml/min) dient de totale dagelijkse dosis venlafaxine met 50% verlaagd teworden. Vanwege inter-individuele variabiliteit in de klaring van deze patiënten, kan individualisering van dedosering gewenst zijn.

Onttrekkingsverschijnselen waargenomen bij het stoppen met venlafaxinePlotseling stoppen dient te worden vermeden. Als de behandeling met venlafaxine wordt gestopt, dient dedosis geleidelijk verminderd te worden over een periode van ten minste één tot twee weken om het risico oponttrekkingsverschijnselen te verkleinen. De tijd die nodig is voor het stapsgewijsverlagen en de hoeveelheid van de dosisverlaging kunnen echter afhankelijk zijn van de dosis, de duur vande behandeling en de individuele patiënt. Bij sommige patiënten kan het nodig zijn de behandeling zeergeleidelijk te stoppen gedurende enkele maanden of langer. Als, na dosisverlaging of het stoppen van debehandeling, onverdraaglijke verschijnselen optreden, kan overwogen worden de daarvoor voorgeschrevendosis te hervatten. Vervolgens kan de arts doorgaan met dosisverlaging, maar dient de dosis meergeleidelijk verlaagd te worden.

Wijze van toediening

Voor oraal gebruik.

De tabletten met verlengde afgifte houden hun vorm tijdens het hele verteringsproces gedurende de afgiftevan het werkzame bestanddeel en dit wordt intact in de feces afgevoerd.

Het wordt aanbevolen venlafaxine tabletten met verlengde afgifte tijdens de maaltijd in te nemen, iederedag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Tabletten moeten heel en met vloeistof worden ingenomen en mogenniet worden gedeeld, fijngestampt, gekauwd of opgelost.

Patiënten die worden behandeld met venlafaxine tabletten met onmiddellijke afgifte kunnen wordenovergezet naar venlafaxine tabletten met verlengde afgifte met de dichtstbijzijnde equivalente dosis(mg/dag). Bijvoorbeeld, venlafaxine 37,5 mg tabletten met onmiddellijke afgifte tweemaal daags kanovergezet worden naar venlafaxine 75 mg tabletten met verlengde afgifte eenmaal daags. Individueleaanpassing van de dosering kan noodzakelijk zijn.

Samenstelling

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 225 mg venlafaxine (als hydrochloride).

Hulpstof met bekend effect: lactose 6,5 mg.

 • Kern:

Mannitol (E421)

Povidon K-90

Macrogol 400

Microkristallijne cellulose

Colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Magnesiumstearaat

 • Omhulling:

Celluloseacetaat

Macrogol 400

Hypromellose

Lactosemonohydraat

Titaandioxide (E171)

Triacetine

Indicatie
 • Behandeling van episoden van depressie in engere zin.
 • Preventie van het opnieuw optreden van episodes van depressie in engere zin.
 • Behandeling van gegeneraliseerde angststoornis.
 • Behandeling van sociale angststoornis.
 • Behandeling van paniekstoornissen met of zonder agorafobie.
Details
CNK2675791
FabrikantenArega
MerkenTeva
Breedte37 mm
Lengte76 mm
Diepte63 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter